Shri Mallikarjun Kharge, Congress President & LoP, Rajya Sabha, spoke in Rajya Sabha