Shri Rahul Gandhi addressed Lok Sabha (Parliament House)