Shri Rahul Gandhi addressed the closing ceremony of Nav Sankalp Shivir, Udaipur