Shri Rahul Gandhi meets Shri Sharad Yadav- Media bite by Shri Rahul Gandhi