Shri Rahul Gandhi visited the Thuravoor Mahakshethram, a 1300 year old Devasthanam