Smt. Priyanka Gandhi addressed media in Lakhimpur, Uttar Pradesh