Smt. Priyanka Gandhi addresses the Pratigya Rally in Gorakhpur, Uttar Pradesh